Gatis Meržvinskis

Tiesības, intelektuālais īpašums, patenti.

Gatis Meržvinskis ir juridiskās nodaļas vadītājs vienā no vadošajām Latvijas aģentūrām intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā – juridiskā un patentu birojā “Pētersona patents”.

G. Meržvinskis ir jurists, Latvijas un Eiropas preču zīmju un dizainparaugu pilnvarotais, juridiskās daļas vadītājs, kurš specializējas intelektuāla īpašuma tiesību reģistrācijas un aizsardzības lietās, tai skaitā preču zīmju, patentu, dizainparaugu, domēna vārdu konfliktu (tiesību parkāpumu) risināšanā.